Wiberde spamy nädip blokirlemeli - Semalt hünärmen aladalary

Bu aýda Viber-de spam habarlary aldyňyzmy? Tötänleýin, bu habarlar hemme ýerde bolany üçin ýeke-täk dälsiňiz.

Daş-töweregindäki iň döwrebap hüjüm däl, habar berýän bu oňaýsyzlyklar barha adaty bolýar. Şu günki hat alyşma täzeliklerini ulanmak we aldamak gaty tebigy zat.

Ine, “ Valt” hasabyňyzy spam habarlaryndan goramaga ugrukdyrjak “ Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Raýan Jonsonyň käbir peýdaly meseleleri.

Viber müşderilerinden Viber-de ep-esli spam alýandyklary barada barha köpelýän garşylyklary eşidýäris. Bu habarlaryň käbiri ähmiýetsiz gahar-gazapdyr. Şeýle-de bolsa, olaryň köpüsi howply. Aýry-aýry maglumatlary almaga, kartoçkalaryň belgilerine zarýad bermäge ýa-da enjamlara zyýanly programma üpjünçiligini girizmäge synanyşýan balykçy habarlarynyň hemmesi hasaba alyndy we Viber müşderileriniň ep-esli bölegi programmanyň abadançylygyna ünsi çekdi.

Viber, jübi telefonynda goýmany hödürleýän Viber müşderileriniň arasynda mugt habarlary göz öňünde tutýar. Bir telefon belgisi bilen baglanyşykly bolany üçin, müşderiler gipotetiki taýdan diňe bir ýa-da belli bir ýazgy bar we bu ýazgylar jübi telefony bilen baglanyşykly. Bu, “Viber” -iň peýdaly habar beriş tapgyrydygyny aňladýar, ýöne bu goşmaça spamçylar üçin gaty ähmiýetlidir. Şeýlelik bilen, Viber müşderilerine spam ibermek isleýärler.

Her niçigem bolsa, spamçylara päsgel berip bilersiňiz we Viber spamçylaryň size gaharly habar ibermegini kynlaşdyrmaga çalyşýar.

Daş-töwereginde bolup geçýän zatlar şulardan ybarat: käbir spamer size gaty bir baglanyşyk tapmagyňyzy talap edýär, şonuň üçin ol köp sanly adam bilen ýygnanyşýar.

Habar hemmelere iberilýär, spamer ýygnanyşykdan çykýar we size Beam Boýkotyň kölegesini ýa-da girdeji çalt çemeleşmegi üçin başagaýlyk goýulýar.

Käbir “Viber” müşderileri öz ýazgylaryna spamyň iberilmeginiň has ýokarydygyny gördüler. Bu habarlar Viber tarapyndan iberilmeýär we gurama tarapyndan ygtyýar berilmeýär. “Viber Media” müşderilere mahabat ibermeýär we ibermez.

Gynançly tarapy, bu käbir hilegär hünärmenleriň häzirki wagtda spam ibermek üçin sahnany ulanmaga synanyşmaýandygyny aňlatmaýar. Käbir gysga saýtlar hatda çykdajylar üçin müşderilere spam habarlaryny ibermegi teklip edip başladylar we Viber bu zatlary ýapmaga synanyşýar.

Gerek däl habarlary alýan bolsaňyz, etmeli zadyňyz şu:

1. Kimdir biri size spam habaryny iberse, açyň we saýlaň (iOS-da sagyň ýokarky burçundaky tigir).

2. Bölünmeli müşderiňiz bilen yzygiderli bolşy ýaly "Bu aragatnaşygy kwadrat" saýlaň.

3. Şonuň ýaly-da, bu sahypa geçip, spameri Viber-e habar berip bilersiňiz. "Specializedöriteleşdirilen meseläni" saýlap alyň we müşderiden spam alýandygyňyzy Vibere açyň. Mundan başga-da, spiberiň telefon belgisini Viber-e aýan ediň we şondan soň olar bilen iş salyşarlar.

“Viber” -iň geljekki görnüşiniň programmada spam barada hasabat bermek ukybyny öz içine aljakdygyna ynanýarys. Häzirki wagtda günäkär taraplara päsgel bermek iň gowy zat.