Näme üçin "Çeňňek we kommutasiýa" zyýandan zyýany köp - Semaltyň hünärmeni Natalýa Haçaturyan tarapyndan professional pikir

Semaltyň mazmun strategiýasy Natalýa Haçaturyan , çeňňek we kommutasiýa marketing usulynyň köpden bäri işleýändigini we birnäçe ýyl ozal işländigini aýdýar. Nowöne edil şu wagt hakykatdanam gymmaty ýok. Sarp edijiler indi öňküsinden iki esse akylly we şuňa meňzeş gümürtikler öňküsi ýaly täsirli däl.

"Çeňňek we kommutasiýa" nähili işleýär

Diňe düşnükli bolmak üçin, çeňňek we kommutasiýa aksiýadan çykmadyk önümi bilkastlaýyn mahabatlandyrmakdyr we buýruk berlende, buýrugy ýerine ýetirmegiň ýerine, köplenç gymmaty has ýokary bolan şuňa meňzeş önüm satmaga synanyşarsyňyz. Bu, müşderileriň arzan bahaly önüm bilen "aldanandygyny" we dükanda bolanynda, satyjy indi önümi has ýokary bahasy bilen başga birine "üýtgetmäge" synanyşýandygyny aňladýar.

Bu pikir, esasanam müşderiniň nukdaýnazaryndan nädogry we edepsiz. Muňa garamazdan, marketologdan gowy ýaly bolup biler. Şonuň üçin oňa ýalan mahabat diýilýär. Elbetde, kiçi telekeçileriň köpüsi muny bilmän meşgullanýar, beýlekiler muny bilgeşleýin edýärler.

Bu aldaw hereketi bilen kynçylyk çekmezlik üçin, käbir satyjylar, adatça önümiň çäkli mukdarynyň bardygyny mahabatyň aşagyna goýýarlar. Şeýlelik bilen, arkalaryny ýapmaga we mahabaty ýerleşdirenlerinden soň diňe belli önümiň gutarandygyny görkezmäge synanyşýarlar we elýeterli zady hödürlemäge synanyşýarlar.

Galp mahabatdan dynmak üçin marketologyň ulanyp biljek başga bir hilesi, mahabatlandyrylan önümiň aksiýasynda bolmagy, ýöne şonda-da ilki bilen kommutatory etmäge synanyşmak.

Müşderileri özüne çekmek ýa-da "aldamak" bilen baglanyşykly hiç hili ýalňyşlyk ýok bolsa-da, asyl mesele mahabat beren zatlaryny üýtgetmekden ybarat. Muňa meňzeş başga bir usul, "çeňňek we bermek" diýip atlandyryp bolar. Bu ýerde bir kompaniýa, talap edilýän önümi satmazdan ozal müşderiniň e-poçta salgysyny soraýar. Önüm açylmaýandygy sebäpli bu usulda hakykatdanam ýalňyşlyk ýok. E-poçta salgysyny almak ýalňyş däl. Öň bellenip geçilişi ýaly, ýeke-täk mesele geçmekdir.

Adaty çeňňek we marketing hadysalary

Çeňňek we kommutasiýa bilen meşgullanýan kompaniýalaryň hemmesi muny bilgeşleýin edenok. Olaryň käbiri ýalňyşlyk bilen şeýle amal bilen meşgullandy. Ine, ulanýan umumy usullarynyň käbiri:

  • Bäsdeşiň adyny ulanyp, önümiňize traffigi çekmek

Bu, adatça önümiňizi bäsdeşiňiziň önümi ýaly suratlandyranyňyzda bolýar. Bu, başga bir önüm diýip pikir edip, baglanyşyga basmagy müşderileri bulaşdyrar. Mysal üçin, noutbuklaryňyzyň marka ady Hýuz Pol bolsa we olary HP noutbuklary diýip häsiýetlendirseňiz, müşderiler meşhur Hewlett Packard noutbuklary üçin ýalňyşarlar we baglanyşygyňyza basarlar.

  • SEO çeňňegi we kommutator üçin baglanyşykly däl ýa-da esassyz açar sözleri ulanmak

Ansatlyk bilen ýokary derejäni almak maksady bilen, käbir marketologlar açar sözleriň töwereginde bäsdeşlik az bolany üçin öz işi bilen baglanyşykly bolmadyk açar sözleri ulanýarlar. Bu marketologlar diňe ekspozisiýa bilen gyzyklanýar.

Isleýşiňiz ýaly ýokary derejä çykanyňyzda, onuň siziň üçin satuwlara öwrülmejekdigine düşünmeli. Satmak üçin iş bilen meşgullanmaýarsyňyzmy? Bu barada pikirlenip görüň, noutbuk satsaňyz we SEO üçin printerler bilen baglanyşykly açar sözleri ulansaňyz, printer satyn almak isleýän adamlar hökman baglanyşygyňyza basarlar we web sahypalaryňyza girerler, ýöne printer satmaýandygyňyz üçin hiç hili sargyt bermezler !!!

Mahabatyňyzyň satuwda ýa-da ýoklugynda her gezek basylanda töleg alynýandygyna düşünýärsiňizmi? Bu gymmat usula SEO termininde gara şlýapa taktikasy diýilýär. Bu usul bilen "100% traffik we 0% satuw" ugrunda işleýärsiňiz.